Akcja Katolicka

Akcja Katolicka

Akcja Katolicka

w parafii p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krynicy-Zdroju (Krynica Dolna)Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie najściślej współpracują z hierarchią kościelną. Jej zasadniczym celem jest formacja duchowa, moralna, a także kulturalna skierowana na pełne poznanie prawd wiary, ich zrozumienia i realizowania w codziennym życiu. Tym celem jest również stworzenie nowego sposobu myślenia – dojrzałego i świadomego katolicyzmu. Ważnym zadaniem członków Akcji Katolickiej jest świadome uczestnictwo we wszystkich sferach życia publicznego i realizacja społecznego wymiaru wiary, jak również oddziaływanie na bliskie im środowisko, w szczególności związane z miejscem pracy i zamieszkania. Jest to działalność ewangelizacyjna i formacyjna.

Akcja Katolicka została powołana przez papieża Piusa XI w roku 1928. W Polsce przedwojennej Akcja Katolicka powstała w roku 1930. W ciągu niespełna 10 lat swej działalności stała się silnym ruchem skupiającym zarówno elity inteligencji katolickiej, jak i licznych przedstawicieli środowisk rzemieślniczych i chłopskich. Tuż przed wybuchem II wojny Akcja Katolicka liczyła około 750 tys. członków, a samo stowarzyszenie zajęło znaczące miejsce w życiu społecznym ówczesnej Polski. Patronem Akcji Katolickiej w Polsce wybrany został św. Wojciech, jako święto patronalne wyznaczono uroczystość Chrystusa Króla.

Akcja Katolicka w Polsce została reaktywowana w dniu 2 maja 1996 r. Bezpośrednią inspiracją do jej reaktywowania było przemówienie Ojciec Święty Jan Paweł II do biskupów polskich podczas ich wizyty ad limina Apostolorum w styczniu 1993 r. Papież powiedział wówczas, że Akcja Katolicka zajmuje szczególne miejsce wśród różnych stowarzyszeń i ruchów katolickich i trzeba by, aby na nowo odżyła.

AK działa obecnie we wszystkich diecezjach Polski i posiada ok. 35 tys. członków. Najwięcej jest w diecezji tarnowskiej, gdzie liczy obecnie 3.300 członków skupionych w 131 Oddziałach Parafialnych. W swej działalności Akcja skupia się na płaszczyznach działania takich jak:
– Kształtowanie chrześcijańskiego sumienia
– Troska o rodzinę i wychowanie,
– Odnowa moralna społeczeństwa,
– Troska o szerzenie miłosierdzia chrześcijańskiego,
– Zaangażowanie w życie społeczne i polityczne,
– Prowadzenie działalności gospodarczej ,
– Podjęcie działalności w sferze kultury,
– Pozyskiwanie środków masowego przekazu dla dzieła ewangelizacji.

W kwietniu 1997 r. ks. proboszcz Eugeniusz Szymczak zorganizował spotkanie parafian z asystentem diecezjalnym Akcji Katolickiej ks. dr. Janem Siedlarzem. W spotkaniu wzięło udział kilkanaście osób. Po przedstawieniu przez ks. Siedlarza krótkiego rysu historycznego oraz założeń programowych reaktywowanej jesienią 1996 r. Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, większość uczestników spotkania złożyło deklaracje przystąpienia do tego Stowarzyszenia i w kwietniu 1997 r. osoby te zostały przyjęte w poczet członków Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej.

-W dniu 24 października 1997 r. na plebani odbyło się pierwsze spotkanie członków Akcji Katolickiej i wybór zarządu. Przewodniczącym został Piotr Szyszka, zastępcą Grażyna Dudek, skarbnikiem Leokadia Bober, sekretarzem Krystyna Leżuch. Członkowie Akcji przyjęli kierunki działania: propagowanie prasy katolickiej, praca z dziećmi, pomoc ludziom starszym i chorym.

-Na następnym spotkaniu w listopadzie rozpoczęto przygotowania do spotkania opłatkowego dla osób samotnych, starszych i chorych. Ustalono termin na drugą sobotę stycznia. Rozpoczęto poszukania sponsorów oraz ustalono listę osób starszych lub samotnych z terenu parafii.

-W dniu 10 stycznia 1998 r., odbyło się pierwsze spotkanie opłatkowe dla osób starszych, samotnych, emerytów i rencistów. W spotkaniu wzięło udział ok. 70 osób.

-W dniu 23 kwietnia 1998 r. biskup tarnowski Wiktor Skworc erygował Parafialny Oddział Akcji

-Katolickiej Diecezji Tarnowskiej przy parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krynicy. Na podstawie tego dekretu Biskupa Oddział nabył osobowość prawną.

-W dniu 13 lipca 1998 r. wspólnie z SRK wystosowano pismo do Ministra Sprawiedliwości przeciwko legalizacji pornografii. Wcześniej oba stowarzyszenia zebrały łącznie 518 podpisów pod pismem.

-W dniu 8 września 1998 r. Piotr Szyszka został mianowany przez ks. biskupa Wiktora Skworca prezesem oddziału AK przy parafii p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krynicy-Zdroju.

W roku 1998 oddział tworzyli:
Zarząd:
1. Piotr Szyszka prezes
2. Grażyna Dudek wiceprezes
3. Władysława Wnęk wiceprezes
4. Leokadia Bober skarbnik
5. Krystyna Leżuch sekretarz
6. Zofia Kostrzewa członek
7. Jan Skalniak członek

Pozostali członkowie Oddziału:
8. Elżbieta Barciok
9. Jan Bober
10. Lucyna Gwiżdż
11. Ewa Augustyńska
12. Grażyna Lubańska
13. Wanda Roman
14. Irena Rusin
15. Wacław Szarek
16. Elżbieta Adamik

W dniu 8 grudnia 1998 r. założono rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Krynicy-Zdroju w celu gromadzenia środków pieniężnych na działalność statutową, głównie na opłatek dla osób samotnych i starszych od darczyńców.

1999 r.
-9 stycznia II opłatek dla seniorów
-Marzec wspólnie z Caritas zorganizowanie zbiórki darów jako jałmużnę w okresie Wielkiego Postu w sklepach na terenie parafii dla potrzebujących na święta wielkanocne
-2 kwietnia Wielki Piątek – zorganizowanie pielgrzymki parafialnej do Kalwarii Zebrzydowskiej
-6 maja prowadzenie nabożeństwa Różańcowego w tarnowskim radiu RDN
-Maj zbiórka ofiar na terenie parafii dla ks. prymicjanta Roberta Głuchowskiego
-Czerwiec przygotowanie ołtarza na Boże Ciało
-Listopad udział delegacji oddziału w święcie AK w dniu Chrystusa Króla w Tarnowie
-Grudzień wspólnie z oddziałem Caritas organizacja zbiórki darów do koszów wystawionych w sklepach dla ubogich rodzin

2000 r.
-15 stycznia III opłatek dla seniorów
-styczeń udział prezesa w corocznym diecezjalnym spotkaniu prezesów oddziałów
-21 kwietnia Wielki Piątek – zorganizowanie pielgrzymki parafialnej do Kalwarii Zebrzydowskiej
-Czerwiec – przygotowanie ołtarza na Boże Ciało
– organizacja i sfinansowanie pielgrzymki do Dębowca dla osób ubogich i starszych
-Wrzesień zorganizowanie pielgrzymki rodzin na Jasna Górę
-Listopad udział delegacji oddziału w święcie AK w dniu Chrystusa Króla w Tarnowie – złożenie ofiary od członków oddziału na sztandar Diecezjalnego Instytutu AK – poświęcenie sztandaru podczas uroczystości przez Biskupa Wiktora Skworca.
-Grudzień wspólnie z oddziałem Caritas organizacja zbiórki darów do koszów wystawionych w sklepach dla ubogich rodzin

2001 r.
-13 stycznia IV spotkanie opłatkowe dla seniorów
-Styczeń udział prezesa w corocznym diecezjalnym spotkaniu prezesów oddziałów
-13 kwietnia Wielki Piątek – zorganizowanie pielgrzymki parafialnej do Kalwarii Zebrzydowskiej
-15 kwietnia Wielkanoc – ukazał się pierwszy numer Biuletynu Parafialnego – 500 egz.
AK rozpoczęła wydawanie biuletynu parafialnego. Redaktorem naczelnym został Piotr Szyszka. Gazeta ma się ukazywać dwa razy w roku na Wielkanoc i na Boże Narodzenie. Oprócz Słowa Bożego, artykułów, informacji z życia parafii i miasta, gazeta ma za zadanie propagować budowę nowego kościoła przy ul. Czarny Potok w Krynicy. Do współpracy poproszono członków SRK Barbarę Gomółka i Lucynę Kostrzewa oraz Edwarda Szyszkę, który przygotowuje skład gazety do druku.
-Czerwiec Boże Ciało – przygotowanie ołtarza
-2 sierpnia delegacja oddziału poprowadziła Nabożeństwo Różańcowe w radiu RDN w Tarnowie
-Wrzesień organizacja i finansowanie pielgrzymki abstynenckiej do Szczepanowa
-13 września wybory nowego zarządu na kolejną 3-letnia kadencję

Zarząd: Piotr Szyszka prezes
Lucyna Gwiżdż wiceprezes
Władysława Wnęk wiceprezes
Leokadia Bober skarbnik
Krystyna Leżuch sekretarz
Zofia Kostrzewa członek
Jan Skalniak członek

-13 października wyjazd delegacji do Tarnowa na uroczystości zakończenia peregrynacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w diecezji
-25 listopada udział delegacji w obchodach święta AK w uroczystość Chrystusa Króla w Katedrze Tarnowskiej
-2 grudnia Boże Narodzenie – wydaliśmy i sfinansowaliśmy 2 numer Biuletynu Parafialnego, ofiary składane przez parafian nie pokryły kosztów druku.

2002 r. Oddział liczy 16 osób.
-12 styczeń V spotkanie opłatkowe dla seniorów
-29 marca Wielki Piątek – pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej
-Wielkanoc wydaliśmy 3 numer Biuletynu Parafialnego
-Czerwiec Boże Ciało – przygotowanie ołtarza
-19 czerwiec Zorganizowaliśmy parafialną pielgrzymkę na Jasna Górę aby wziąć udział w VII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Akcji Katolickiej na Jasną Górę. Udział wzięło 50 osób z parafii.
-11 lipca udział i pomoc w organizacji uroczystości poświęcenia placu pod budowę nowego kościoła przy ul. Czarny Potok, którego dokonał biskup tarnowski Wiktor Skworc
-Wrzesień do AK przystąpiła Ewa Gucwa i Władysław Augustyński
-Październik członek AK, lek. Elżbieta Barciok, która otrzymała poparcie Oddziału AK, została wybrana radną miejską uzyskując największą liczbę głosów na terenie Gminy Krynica-Zdrój
-Październik prowadzenie w kościele parafialnym nabożeństwa różańcowego

-24 listopada delegacja naszego oddziału wzięła udział w diecezjalnych obchodach patronalnego święta AK w uroczystość Chrystusa Króla w Tarnowie
-grudzień ukazał się 4 numer Biuletynu Parafialnego

2003
-11 stycznia VI spotkanie opłatkowe dla seniorów
-25 stycznia udział prezesa w corocznym diecezjalnym spotkaniu prezesów oddziałów
-14 marzec do AK przystąpiła Alicja Gucwa
-marzec członek AK Jan Skalniak podejmuje posługę kościelnego w parafii
-18 kwiecień Wielki Piątek pielgrzymka do Kalwarii
-Wielkanoc AK wydała 5 numer Biuletynu Parafialnego
-22-30 kwietnia udział dwóch osób z parafii w I Krajowej Pielgrzymce AK do Rzymu
-17 maja zorganizowaliśmy I Parafialny Turniej Tenisa Stołowego. Otrzymaliśmy dofinansowanie turnieju od Burmistrza Krynicy Emila Bodzionego. Udział wzięło ok. 100 uczestników ze szkół podstawowych i gimnazjum oraz jedna grupa dla dorosłych.
-Czerwiec udział w przygotowaniach i nabożeństwie pogrzebowym byłego proboszcza ks. prałata Władysława Podrazy
-6 lipca wspólnie z SRK organizacja I Festynu Parafialnego , który odbył się na krynickim deptaku. Festyn miał na celu zintegrowanie parafian oraz zgromadzenie środków finansowych na budowę nowego kościoła.
-Podczas festynu na uroczystym obiedzie w hotelu „Eris” przy ul Czarny Potok ks. Proboszcz Eugeniusz Szymczak powołał nowy zespół redakcyjny Biuletynu Parafialnego. Redaktorem naczelnym pozostał Piotr Szyszka. Parafia została głównym wydawcą pisma i dofinansowuje jego druk. AK obok udziału w redagowaniu podjęła się szerszej dystrybucji Biuletynu Parafialnego.
-11 lipiec czynny udział w przygotowaniu i uroczystościach wmurowania Kamienia węgielnego przez Biskupa Wiktora Skorca pod budowę nowego kościoła
-wrzesień organizacja i sfinansowanie pielgrzymki do Szczepanowa dla młodzieży z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
-wrzesień ukazał się kolejny 6 numer Biuletynu Parafialnego
-21 września udział członków AK w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowego kościoła przy ul. Czarny Potok
-29 września zarejestrowano czasopismo Biuletyn Parafialny w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu
-13 października Biuletyn Parafialny otrzymał międzynarodowy numer ISSN
-grudzień ukazał się kolejny 7 numer Biuletynu Parafialnego
-W tym roku oddział liczył 17 członków AK

2004
-10 stycznia VII spotkanie opłatkowe dla seniorów
-24 stycznia udział prezesa w corocznym diecezjalnym spotkaniu prezesów oddziałów
-marzec ukazał się 8 numer Biuletynu Parafialnego, redakcja oraz AK ogłosiła konkurs na nową nazwę gazety, AK przygotuje nagrody dla uczestników konkursu.
-9 kwiecień Wielki Piątek pielgrzymka do Kalwarii, wyjazd ok. 1:00 w nocy
-29 maja zorganizowaliśmy II Parafialny Turniej Tenisa Stołowego
-5 czerwca udział 3 osobowej delegacji: Piotr Szyszka, Lucyna Gwiżdż, Ewa Gucwa, w I Diecezjalnym Kongresie Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej
-Czerwiec przygotowanie ołtarza na Boże Ciało
-11-12 czerwca odbył się Krynicki Festyn Kultur Europejskich w którego organizacji AK brała czynny udział. Była to jakby druga edycja zeszłorocznego festynu parafialnego. Festyn odbył się na deptaku. Program był bogatszy niż ubiegłoroczny.
-27 czerwiec odpust parafialny – ukazał się 9 numer Biuletynu Parafialnego.
-16 września prowadzenie nabożeństwa różańcowego w radiu RDN
-Wrzesień koniec kadencji – wybory nowego zarządu oddziału na 3-letnią kadencję Lucyna Gwiżdż oraz Władysława Wnęk zrezygnowały z udziału w Zarządzie z uwagi na tymczasowy pobyt poza teren miasta.

Zarząd: Piotr Szyszka prezes
Jan Skalniak wiceprezes
Ewa Gucwa wiceprezes
Leokadia Bober skarbnik
Krystyna Leżuch sekretarz
Zofia Kostrzewa członek
Alicja Gucwa członek

-październik prowadzenie nabożeństwa różańcowego w kościele parafialnym
-16-17 października organizacja i udział w pielgrzymce parafialnej Jasna Góra-Licheń-Łagiewniki,
-Listopad udział delegacji naszego oddziału w diecezjalnych obchodach patronalnego święta AK w dniu Chrystusa Króla – Msza św. w Katedrze Tarnowskiej pod przewodnictwem Biskupa
-Listopad/grudzień dwóch członków AK Piotr Szyszka i Mieczysław Furca biorą udział w 6 tygodniowym kursie dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej, po ukończeniu którego otrzymują od biskupa tarnowskiego Wiktora Skworca misje pełnienia posługi Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Św.
-Grudzień Boże Narodzenie – ukazał się 10 numer BP – nie rozstrzygnięto konkursu na tytuł gazety, Akcja Katolicka nagrodziła 2 osoby.

2005
-15 stycznia VIII spotkanie opłatkowe dla seniorów
-styczeń udział prezesa w corocznym diecezjalnym spotkaniu prezesów oddziałów
-25 marca Wielki Piątek pielgrzymka do Kalwarii wyjazd ok. 1:00 w nocy
-Wielkanoc ukazał się 11 numer Biuletynu Parafialnego jednak pod innym tytułem „Kromka Chleba – Biuletyn Parafialny”– nawiązano do gazety wydawanej w parafii w latach poprzednich przez KSM i ks. Piotra Boracę, jako kontynuację tamtych numerów – był to łącznie 37 numer gazety parafialnej oraz VII rok wydawania.
-Maj/czerwiec wspólnie z krynickim Towarzystwem Przyjaciół Sztuk Pięknych – Klub Twórczy Galeria „Pod Kasztanem” zorganizowaliśmy krynicką edycję diecezjalnego konkursu plastyczno-fotograficzny Akcji Katolickiej pt. „Krzyże i kapliczki przydrożne w diecezji tarnowskiej”. Krynicką edycję nazwaliśmy „Perełki naszej parafii, naszego miasta”. Do konkursu zakwalifikowano 82 prace. W czerwcu w pijalni „Mieczysław” Starego Domu Zdrojowego została otwarta wystawa pokonkursowa pt. Perełki architektury sakralnej Gminy Krynica-Zdrój. Wystawę otworzyli prezes AK Piotr Szyszka oraz prezes Klubu Twórczego TPSP Grażyna Petryszak. Laureatom i uczestnikom konkursu nagrody wręczyli burmistrz Krynicy-Zdroju Emil Bodziony oraz członek zarządu diecezjalnego AK Adam Mazur. Wszystkie prace zostały przekazane do Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.
-Czerwiec Boże Ciało –przygotowanie 1 ołtarza
-Czerwiec z okazji odpustu parafialnego ukazał się 38 numer Kromki Chleba (13 BP)
-20 listopada podczas święta AK w uroczystość Chrystusa Króla w Tarnowie zostały ogłoszone wyniki diecezjalnej edycji konkursu „Krzyże i kapliczki przydrożne w diecezji tarnowskiej” oraz rozdane nagrody. Komisja konkursowa pod przewodnictwem artysty rzeźbiarza dr. hab. Jacka Kucaby przyznała aż trzy (najwięcej) I nagrody dla uczestników krynickiej edycji. Otrzymali je w kategorii fotografia – Renata Szyszka za pracę „Kapliczka leśna”, malarstwo 3-6 lat Dominika Wall, oraz malarstwo powyżej 19 lat – Barbara

Cichy za pracę „Kapliczka św. Nepomucena”, która w nagrodę wzięła udział w wycieczce do Brukseli do siedziby Parlamentu Europejskiego.
Grudzień Boże Narodzenie – ukazał się 39 numer „Kromki Chleba” (14 BP)

2006
-14 stycznia IX spotkanie opłatkowe dla seniorów
-14 kwiecień Wielki Piątek pielgrzymka do Kalwarii wyjazd ok. 1:00 w nocy
-28 maja zorganizowaliśmy parafialna pielgrzymkę do Krakowa na spotkanie z Ojcem św. Benedyktem XVI. Udział wzięło w pielgrzymce 60 osób, w tym trzech kapłanów.
-Czerwiec Boże Ciało –przygotowanie ołtarza
-Czerwiec odpust parafialny – ukazał się 40 numer „Kromki Chleba” (15 BP)
-Grudzień Boże Narodzenie – ukazał się 41 numer „Kromki Chleba”

2007
-styczeń do AK przystąpiła Bogumiła Stadnik
-13 stycznia X jubileuszowe spotkanie opłatkowe dla seniorów – na to spotkanie zaproszono wszystkich ok. 30 darczyńców, którzy przez 10 ostatnich lat wspierali to dzieło. Wszystkim ofiarodawcom przygotowano i wręczono okolicznościowe dyplomy z podziękowaniem.
-6 kwiecień Wielki Piątek pielgrzymka do Kalwarii wyjazd ok. 1:00 w nocy
-3 maja przedstawiciele AK pojechali do Tarnowa poprowadzić Nabożeństwo Różańcowe w radiu RDN – niestety z powodów transmisji meczu żużlowego nabożeństwo się nie odbyło
-Czerwiec Boże Ciało –przygotowanie 1 ołtarza

W dniu 7 października 2007 oddział Akcji Katolickiej przy parafii p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krynicy-Zdroju obchodził jubileusz 10-lecia swej działalności. Uroczystą Mszę św. o godz. 12:15 celebrował ks. proboszcz Eugeniusz Szymczak oraz ks. dr hab. Ireneusz Stolarczyk, asystent diecezjalny AK, który wygłosił również homilie. We Mszy św. udział wzięli zaproszeni goście m.in. Wacław Prażuch, prezes Diecezjalnego Instytutu AK, Emil Bodziony Burmistrz Krynicy-Zdroju, Adam Mazur, radny powiatowy, członek zarządu diecezjalnego AK, prezes AK w Muszynie, prezesi parafialnych oddziałów z dekanatu krynickiego oraz przedstawiciele krynickich stowarzyszeń i instytucji współpracujących z oddziałem AK. Po Mszy św. odbyło się jubileuszowe spotkanie na plebani. Podczas spotkania prezes AK Piotr Szyszka złożył podziękowania za współpracę szefom stowarzyszeń i instytucji oraz członkom parafialnego oddziału AK, a ks. proboszcz Eugeniusz Szymczak, uhonorował członków AK jubileuszowymi dyplomami za wkład pracy na rzecz wspólnoty parafialnej. Goście dokonali pamiątkowego wpisu do Kroniki oddziału AK. Spotkanie odbyło się w bardzo uroczystej, rodzinnej atmosferze i zakończyło się wspólnym pamiątkowym zdjęciem.

GOŚCIE ZAPROSZENI NA UROCZYSTOŚĆ
1) Wacław Prażuch – prezes Diecezjalnego Instytutu AK Tarnów
2) Ks. dr hab. Ireneusz Stolarczyk asystent diecezjalny DIAK Tarnów
3) Emil Bodziony Burmistrz Krynicy-Zdroju
4) Adam Mazur radny powiatowy, prezes POAK parafia pw. Św. Józefa Muszyna
5) Elżbieta Barciok radna Rady Miejskiej, członek AK
6) Barbara Broniszewska prezes POAK parafia pw. Bł. Teresy Ledóchowskiej Muszyna
7) Kazimierz Badowski prezes POAK p. pw. Wniebowzięcia NMP Krynica-Zdrój
8) Zbigniew Leśniak prezes POAK p. pw. Niepokalanego Serca NMP Czyrna
9) Grażyna Petryszak prezes Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych,Klub Twórczy „Galeria pod Kasztanem” Krynica-Zdrój
10) Grażyna Lubańska redaktor naczelny „Krynickie Zdroje”
11) Barbara Gomółka prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
12) Grażyna Lorek prezes Caritas
13) Piotr Gucwa prezes Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
14) Stanisław Sikorski prezes Klubu Seniora
15) Adam Gwiżdż
16) Stanisława Sekuła
17) Katarzyna Gucwa
18) Grażyna Dudek
19) Anna Głuchowska
20) Irena Rusin

Listopad 2007 udział delegacji w uroczystościach święta AK w Tarnowie.
Grudzień publikacja kolejnego 42 numeru Kromki Chleba

2008 r.
-12 stycznia XI Opłatek dla Seniorów
-19 stycznia udział prezesa Piotra Szyszki w spotkaniu Instytutu Akcji Katolickiej w Tarnowie,
-udział w wyborach zarządu Diecezjalnego Instytutu AK na nową kadencję.